Начало

„Трябва да изградим нов икономически модел, базиран на знанието, нисковъглеродната икономика и високата заетост. Тази битка изисква всеобща мобилизация. Никоя държава член не може да се справи с глобалните предизвикателства, действайки изолирано. Ние сме по-силни, когато работим заедно и, следователно, успешният изход зависи от близката координация на икономическата политика.”

Жозе Мануел Барозу
Председател на Европейската Комисия

„Инвестирането в човешки капитал е решаващо за развитието на социалната среда. Той е двигателят на промяната във всички области.”

Конфедерация на работодателите и индустриалците в България КРИБ
Гласът на българския бизнес

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” е

стратегически документ, който е рамка за усвояване на финансови средства, съфинансирани от Европейския социален фонд на Европейския съюз и националния бюджет в рамките на програмния период 2007 – 2013 г. и обхваща територията на цялата страна под цел “Сближаване”.

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” е

съставна част от Националната стратегическа референтна рамка, една от основните цели на която е “развитие на човешкия капитал с цел осигуряване на по-висока заетост, доходи и социална интеграция”.

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”  има

стратегическата цел да се подобри качеството на живот на хората в България чрез подобряване на човешкия капитал, постигане на високи нива на заетост, повишаване на производителността на труда, достъп до качествено образование и учене през целия живот и засилване на социалното включване.