Дейности

1. Изработване на механизъм за оценка на нуждите от квалификация и допълнителни умения на заетите в перспективни икономически области.

1.1. “Корпоративен анализ на прилагани и необходими методи, инструменти, документи за определяне на квалификации и компетентности на заетите сред членовете на КРИБ”, август 2010 г.

1.2. Наръчник с механизъм за определяне на необходими и бъдещи квалификации и компетентности на заетите и тяхното управление в ключови за квалификацията функции на управлението на персонала, ноември 2010 г.

1.3. Презентационен материал, декември 2010 г.

 

2. Подготовка на мерки за насърчаване и подпомагане на мобилността (грографска, професионална и социална) на заетите лица.

2.1. Наръчник по трудова мобилност, юни 2015 г.

 

3. Разработване на механизъм за привличане за привличане на работодателите в реализацията на инициативи и проекти за включване на младежи в практическо обучение във фирмите.

3.1. Анализ на добрите практики за включване на млади хора в практическо обучение във фирмите, април 2012 г.

  • Приложения

 

4. Разработване на системи за активно използване на формите непълно работно време и временна заетост.

4.1. Системи за гъвкаво работно време-добри практики – Ръководство, ноември 2013 г.

5. Създаване на условия за провеждане на конструктивен диалог между участниците в процеса и координацията на дейността по управление на човешките ресурси.

5.1. Презентационен материал , юни 2012 г.

5.2. Презентация „Отговорността на бизнеса за успешната реализация на младите хора”, Национална конференция, октомври 2015 г.

6. Повишаване компетенциите на структурните звена, ангажирани с политики за развитие на човешките ресурси сред работодателите.

6.1. “Анализи на компетенциите на структурните звена, анагажирани с политики за развитие на човешките ресурси” – Аналитичен доклад , юли 2010 г.

6.2. Семинарни материали

6.2.1. Стратегическо управление на човешките ресурси в условията на демографски промени, март 2011 г.

6.2.2. Измерване на удовлетвореността на персонала и ефективността от обучения, юни 2011 г.

6.2.3. Управление на жизнения цикъл на сътрудниците в контекста на стратегическото управление на човешките ресурси, август 2011 г.

6.3. Наръчник с добри европейски практики по управление на персонала, януари 2012 г.

 

7. Изграждане на информационна система със средните, професионалните и висшите учебни заведения с цел улесняване търсенето и наемането на работа.

7.1. Инструкции за работа с информационната система за работодатели – Ръководство, 2015 г.

7.2. Инструкции за работа с информационната система за обучаващи организации – Ръководство, 2015 г.

8. Изграждане на гравитационен модел за регионален маркетинг.

8.1. Обзор на добри европейски практики на политики и програми за иновативен регионален маркетинг на партньорски мрежи – Студия, 2015 г.

8.2. Гравитационен модел за регионален маркетинг, октомври 2015 г.

9. Създаване на система на саморегулация в браншовете за договаряне стандартите на практика.

9.1. Ръководство по контролинг на персонала (с връзка към глобалната отчетна инициатива), август 2012 г.

9.2. Анализ на добри практики по контролинг на персонала, януари 2013 г.

9.3. Контролинг на персонала – Семинарен материал, ноември 2012 г.

9.4. Контролинг на персонала – Презентационен материал, януари 2013 г.

10. Стратегическо управление на персонала чрез квалификационен коучинг

10.1. Стратегическо управление на персонала чрез квалификационен коучинг – Информационен обзор, юли 2014 г.

10.2. Ефективен коучинг – инструмент за управленско консултиране – Наръчник, юни 2014 г.

10.3. Повишаване емоционалната интелигентност на сътрудниците чрез коучинг – Учебна програма, март 2015 г.

10.4. Анализ на удовлетвореността от проведено обучение на тема „Повишаване на емоционалната интелигентност на сътрудниците чрез коучинг” – Доклад, 2015 г.

10.5. 10.5. Кариерно развитие – концепции, изследвания, тенденции и прогнози – Студия, 2015 г.