Търгове 2012

КРИБ открива тръжна процедура по ПМС 55

Публикувано на 21.04.2012 г.

Конфедерация на работодателите и индустриалците в България КРИБ Гласът на българския бизнес обявява начало на тръжна процедура за определяне на изпълнители – открит избор с обект: „Избор на изпълнител на външни услуги по проект „Разработване на единна стратегия и реализация на съгласувани политики за развитие на човешките ресурси в контекста на Лисабонските цели и корпоративната социална отговорност”- Разработване и подпомагане на внедряването на ефикасни механизми, инструменти и системи за управление и контролинг на персонала в контекста на глобалната отчетна инициатива (Global Reporting Initiative).

Краен срок: 07.05.2012 г., 17.00 ч.

Процедурата се провежда във връзка с реализацията на проект на КРИБ „Разработване на единна стратегия и реализация на съгласувани политики за развитие на човешките ресурси в контекста на Лисабонските цели и корпоративната социална отговорност”, финансиран по схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-2.1.09 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.

Тръжна документация

Информация за сключен договор по чл.28.ал.3 от ПМС 55/2007


Криб открива тръжна процедура по ПМС 55

Публикувано на 23.02.2012 г.

Конфедерация на работодателите и индустриалците в България КРИБ Гласът на българския бизнес обявява начало на тръжна процедура за определяне на изпълнители – открит избор с обект: „Избор на изпълнители на външни услуги по проект „Разработване на единна стратегия и реализация на съгласувани политики за развитие на човешките ресурси в контекста на Лисабонските цели и корпоративната социална отговорност”с обособени позиции:
Обособена позиция 1: Проучване и анализ на потребностите на членовете на КРИБ от млади специалисти, на дейността на образователните институции в България, ангажирани с  тяхното обучение, и идентифициране на конкретни проблеми
Обособена позиция 2: Разработване и подпомагане на внедряването на ефикасни механизми, инструменти и системи за управление и контролинг на персонала в контекста на глобалната отчетна инициатива (Global Reporting Initiative).

Краен срок: 09.03.2012 г., 17.00 ч.

Процедурата се провежда във връзка с реализацията на проект на КРИБ „Разработване на единна стратегия и реализация на съгласувани политики за развитие на човешките ресурси в контекста на Лисабонските цели и корпоративната социална отговорност”, финансиран по схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-2.1.09 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.

Тръжна документация

Решение № РП-1/14.03.2012 г. за прекратяване на процедурата за определяне на изпълнител – открит избор, с обект: “Избор на изпълнители на външни услуги по проект “Разработване на единна стратегия и реализация на съгласувани политики за развитие на човешките ресурси в контекста на Лисабонските цели и корпоративната социална отговорност” Обособена позиция 2: Разработване и подпомагане на внедряването на ефикасни механизми, инструменти и системи за управление и контролинг на персонала в контекста на глобалната отчетна инициатива (Global Reporting Initiative).

Решение № РП-2/09.05.2012 г. за прекратяване на процедурата за определяне на изпълнител – открит избор, с обект: „Избор на изпълнители на външни услуги по проект  „Разработване на единна стратегия и реализация на съгласувани политики за развитие на човешките ресурси в контекста на Лисабонските цели и корпоративната социална отговорност” с Обособена позиция 1:: Проучване и анализ на потребностите на членовете на КРИБ от млади специалисти, на дейността на образователните институции в България, ангажирани с тяхното обучение, и идентифициране на конкретни проблеми.