ТЪРГОВЕ 2014

Решение №2/19.03.2014 г. За удължаване срока за подаване на оферти по процедура за определяне на изпълнител с предмет „Избор с публична покана” на изпълнители на външни услуги по проект „Разработване на единна стратегия и реализация на съгласувани политики за развитие на човешките ресурси в контекста на Лисабонските цели и корпоративната социална отговорност”, финансиран с договор за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG 051PO001-2.1.09/27.11.2009 г., сключен между агенция по заетостта и Конфедерация на работодателите и индустриалците в България КРИБ Гласът на българския бизнес, по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, с обособени позиции:
Обособена позиция 1: „Анализ на потребностите на членовете на КРИБ от млади специалисти, на дейността на образователните институции в България, ангажирани с тяхното обучение, и идентифицирани на конкретни проблеми”
Обособена позиция 2: „Разработване на гравитационен модел за регионален маркетинг в шестте района за планиране в страната и методология за прилагането му”
Срокът за подаване на оферти е 26.03.2014 г. – до 13:00 ч. в офиса на Конфедерация на работодателите и индустриалците в България КРИБ, гр. София, ул. “Хан Аспарух” №8.

КРИБ ОТКРИВА ТРЪЖНА ПРОЦЕДУРА ПО ПМС 69

Публикувано на 13.03.2014 г.

Конфедерация на работодателите и индустриалците в България КРИБ Гласът на българския бизнес обявява начало на тръжна процедура за определяне на изпълнители с обект:  „Избор с публична покана” на  изпълнители на външни услуги по проект „Разработване на единна стратегия и реализация на съгласувани политики за развитие на човешките ресурси в контекста на Лисабонските цели и корпоративната социална отговорност”, финансиран с договор за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG 051PO001-2.1.09/27.11.2009 г., сключен между Агенция по заетостта и Конфедерация на работодателите и индустриалците в България КРИБ Гласът на българския бизнес, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, с обособени позиции:

Об.позиция 1:

„Анализ на потребностите на членовете на КРИБ от млади специалисти, на дейността на образователните институции в България, ангажирани с  тяхното обучение, и идентифициране на конкретни проблеми”

Об.Позиция 2:

„Разработване на гравитационен модел за регионален маркетинг в шестте района за планиране в страната и методология за прилагането му”

Краен срок: 21.03.2014 г., 15.00 ч.

Процедурата се провежда във връзка с реализацията на проект на КРИБ „Разработване на единна стратегия и реализация на съгласувани политики за развитие на човешките ресурси в контекста на Лисабонските цели и корпоративната социална отговорност”, финансиран по схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-2.1.09 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.

 
Тръжна документация