За проекта

КРИБ И СТРАТЕГИЯ “ЕВРОПА 2020”

КРИБ и първи стъпки към осъществяване на приоритетите на Стратегията:

  • интелигентен растеж: изграждане на икономика, основаваща се на  знания и иновации:  включване в иновационната верига чрез организационни, управленски и икономически иновации на Конфедерацията и членовете й  за  предлагане на консултантски и квалификационни решения чрез цифрови технологии  за насърчаване използването на модерни, достъпни онлайн услуги и за създаване на истински единен пазар на онлайн съдържание и услуги;
  • устойчив растеж: насърчаване на по-екологична и по-конкурентоспособна икономика с по-ефективно използване на ресурсите: подпомагане на внедряването и поддържането на програми и стандарти за качествено управление и ефективно използване на ресурсите;
  • приобщаващ растеж: стимулиране на икономика с високи равнища на заетост, която да доведе до социално и териториално сближаване: придобиването и признаването на компетенции, необходими за по-нататъшната реализация на младежи и възрастни, чрез интегрирани действия, включващи насоки, съвети, обучение и консултации сред членовете на КРИБ.